Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Pwy ydy pwy

Ar hyn o bryd mae'r Gymdeithas yn cyflogi dau swyddog amser-llawn i reoli a gweinyddu'r Gymdeithas a threfnu ei rhaglen o weithgareddau.

Nid yw aelodau'r staff yn gyfieithwyr nac yn cynnig gwasanaeth cyfieithu, ond maen nhw'n barod i roi pob help i chi ddod o hyd i gyfieithydd a/neu gyfieithydd ar y pryd o blith aelodau'r Gymdeithas.

Geraint Wyn Parry
Prif Weithredwr

Ymunodd Geraint â'r Gymdeithas ddiwedd Ebrill 2007. Cyn hynny bu'n gweithio mewn gwahanol swyddi rheoli, gweinyddu a marchnata gyda Cyfle, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Gwynedd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cwmni'r Frân Wen, a Chwmni Theatr Cymru.

Graddiodd yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Cyn hynny bu'n ddisgybl yng Ngholeg Llanymddyfri, Ysgol Gynradd y Bermo, ac Ysgol Gymraeg Llundain.

Mae'n byw yng Nghricieth.

Nia Wyn Jones
Rheolwr Systemau

Dilynodd Nia gwrs Drama yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac yna am 12 mlynedd bu'n gweithio fel actores hunan-gyflogedig mewn gwahanol feysydd gan gynnwys ffilm, teledu a theatr, yn bennaf ym myd theatr-mewn-addysg.

Yn 1999 dilynodd gwrs Diploma Dwyieithog Uwch mewn Gweithdrefnau Gweinyddol yng Ngholeg Menai. Yn dilyn llwyddo yn y cwrs hwnnw, ymunodd â'r Gymdeithas yn Swyddog Gweinyddol ym mis Gorffennaf 2000. Mae bellach yn Rheolwr Systemau y Gymdeithas.

Yn enedigol o Gaernarfon, mae bellach yn byw yn Llangefni.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Fel cwmni cyfyngedig trwy warant, caiff y Gymdeithas ei rheoli gan fwrdd o gyfarwyddwyr a etholir o blith yr aelodau.

Y Cyfarwyddwyr ar hyn o bryd yw:


Ysgrifennydd y Cwmni yw Geraint Wyn Parry, y Prif Weithredwr.
Rhif cofrestru 4741023