Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Gweithdai

Un o amcanion y Gymdeithas yw sicrhau cyfleoedd i’w haelodau a chyfieithwyr eraill i wella, cynyddu a datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth.

Mae'r Gymdeithas, felly, yn trefnu gweithdai sy’n berthnasol i anghenion cyfieithwyr ar bob lefel o’u gyrfaoedd.Cynhelir y gweithdai hyn mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru er mwyn ei gwneud hi’n hwylus i gyfieithwyr lle bynnag y maen nhw’n gweithio ac yn byw i fynd iddyn nhw. Ystyrir fod y ddarpariaeth hon yn wasanaeth pwysig iawn a gaiff ei werthfawrogi’n gyffredinol. Rydym hefyd yn trefnu’r e-weithdy cyfieithu, sef hyfforddiant sy'n digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Caboli drafft

Tiwtor: Menna Wyn

Pwrpas y gweithdy fydd rhannu awgrymiadau ymarferol ar sut i droi drafft cyntaf yn destun cywir sy'n llifo’n rhwydd. Bydd y gweithdy'n addas ar gyfer rhai sy'n gweithio gyda, neu heb, beiriant cyfieithu.

Cyfuniad o gyflwyniad, ymarferion a thrafodaeth yn rhoi sylw i faterion fel deall a chyfleu ystyr y gwreiddiol, canfod ac osgoi maglau, canfod ac osgoi amwysedd, rhythm a theithi'r Gymraeg, a sgiliau hunanfeirniadaeth. Rhoddir ymarferion ar gywirdeb, cysondeb a chystrawennau, cymharu darnau drafft a darnau gorffenedig, a thynnu 'het cyfieithydd' a gwisgo 'het darllenydd' wrth ymdrin â'r un testun.

Lle i uchafswm o 12 er mwyn sicrhau digon o sylw i bawb a digon o gyfle i drafod a chodi cwestiynau.

Dyddiadau:

Bangor: Canolfan Intec, Parc Menai.
20 Mehefin 2024 09:30-1630

Caerdydd: Canolfan yr Urdd.
27 Mehefin 2024 09:30-1630

Aberystwyth: Canolfan Merched y Wawr.
11 Gorffennaf 2024 09:30-16:30


Pris: Aelodau (gan gynnwys Sefydliadau Cydnabyddedig a Darpar Aelodau) £100

Eraill: £130

Cyfieithu Deddfwriaethol

Tiwtor: Llinos Pierce Williams, Pennaeth yr Uned Cyfieithu Deddfwriaeth, y Gwasanaeth Cyfieithu, Llywodraeth Cymru

DROS TEAMS - 0930-1100 Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024 

Cyflwyniad cyffredinol i faes cyfieithu deddfwriaeth. Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

 • cael gwybodaeth am waith yr Uned Cyfieithu Deddfwriaeth yn Llywodraeth Cymru
 • dod i ddeall rhagor am nodweddion cyfieithu deddfwriaeth, y problemau cyffredin a’r adnoddau sydd ar gael i gynorthwyo’r cyfieithydd
 • cael cyfle i roi cynnig ar gyfres o dasgau a thrafod y materion sy’n codi


Pris:

Am ddim i Aelodau, (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y Sefydliadau Cydnabyddedig a’r Darpar Aelodau)

£20 i bawb arall

Terminoleg yng nghyd-destun gwaith cyfieithu

Tiwtor: Geraint Williams, Arweinydd Terminoleg, Y Gwasanaeth Cyfieithu, Llywodraeth Cymru.

DROS TEAMS - 0930-1300 Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024

Cyflwyniad mewn dau hanner i faes rheoli terminoleg, yn enwedig rheoli terminoleg yng nghyd-destun gwaith cyfieithu.

Yn yr hanner cyntaf byddwn yn ateb cwestiynau fel “beth yw term?”, “beth yw’r gwahaniaeth rhwng term a gair?”, “beth yw’r gwahaniaeth rhwng termiadur a geiriadur?” a “beth yw safoni termau?”. Defnyddiwn yr atebion i’r cwestiynau hyn i egluro rhai o nodweddion TermCymru a thermiaduron eraill.

Yn dilyn egwyl bydd ail hanner y cyflwyniad yn edrych ar dechnegau ymchwilio i dermau a sut i benderfynu ar faterion terminolegol, eto yng nghyd-destun cyfieithu ac yng ngoleuni profiad Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Pris:

Am ddim i Aelodau, (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y Sefydliadau Cydnabyddedig a’r Darpar Aelodau)

£20 i bawb arall

Sesiwn Flasu Cyfieithu ar y Pryd (CAP)

Tiwtor: Lynwen Davies

Cyfle i brofi sut beth yw cyfieithu ar y pryd gyda Lynwen sy’n darlithio ar gwrs Cyfieithu ar y Pryd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mewn sesiwn ymarferol a rhyngweithiol, bydd Lynwen yn trafod ac yn arddangos yr hyn mae’n rhaid i Gyfieithydd ar y Pryd wneud a bydd cyfle i bawb roi cynnig arni mewn amgylchedd cefnogol.

Addas ar gyfer rhai sydd heb brofi CAP ond sy’n chwilfrydig am y grefft ac efallai’n awyddus i gymryd y cam cyntaf i’r maes.


Dyddiadau:

Caerdydd: Cofrestrfa, Prifysgol Cymru, Parc Cathays.

12 Medi 2024 09:30-1230

12 Medi 2024 1400-1700 – yn ddibynnol ar niferoedd, fe all y ddwy sesiwn cael eu cyfuno.

Bangor: Canolfan Intec, Parc Menai.

19 Medi 2024 09:30-1230

19 Medi 2024 1400-1700 – yn ddibynnol ar niferoedd, fe all y ddwy sesiwn cael eu cyfuno.


Pris: Aelodau (gan gynnwys Sefydliadau Cydnabyddedig a Darpar Aelodau) £45

Eraill: £65

Cymraeg Clir

Tiwtor - Siân Esmor

Cyflwyniad ymarferol i Gymraeg Clir, yn ateb cwestiynau fel ‘Beth ydy Cymraeg Clir?’, ‘Pam y dylen ni ei ddefnyddio yn ein gwaith?’, a ‘Sut mae gwneud hynny’n llwyddiannus wrth gyfieithu?’

Bydd y gweithdy diwrnod:

 • yn trafod prif egwyddorion Cymraeg Clir
 • yn rhoi cyfle i chi roi’r egwyddorion ar waith mewn cyfres o dasgau
 • yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd eisiau ysgrifennu’n fwy darllenadwy
 • yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi’n cyfieithu deunydd ar gyfer y cyhoedd.

Mae Siân Esmor yn hyfforddwr profiadol. Ar ôl treulio dros 12 mlynedd yng Nghanolfan Bedwyr yn diwtor sgiliau iaith, mae hi bellach yn diwtor, golygydd ac ymgynghorydd iaith llawrydd.

Dydd Mawrth, 10 Medi 2024 - Bryn Menai, Bangor
Dydd Mawrth, 17 Medi 2024 - Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth
Dydd Mawrth, 24 Medi 2024 - Canolfan yr Urdd, Caerdydd   LLAWN

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd pythefnos cyn eich dewis ddiwrnod.

Pris:
£120.00 i Aelodau, (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a’r Darpar Aelodau)

£160.00 i bawb arall

Bydd y gweithdy’n un diwrnod (9:30am-4:30pm), a'r pris i gynnwys cinio ysgafn a lluniaeth yn ystod y dydd.

Golygu a Gwirio

Tiwtor: Marian Beech Hughes
Bu Marian yn Bennaeth Adran Olygyddol Cyngor Llyfrau Cymru am flynyddoedd cyn iddi hi ymddeol yn gynnar.

Nod y gweithdy hwn yw cael blas ar egwyddorion golygu, gan ganolbwyntio ar olygu testunau a’u cyfieithiadau ochr yn ochr. Bydd yn ddiwrnod gwerth chweil i unrhyw un sy’n golygu testunau a’u cyfieithiadau wrth ei waith, naill ai fel cyfieithydd, neu yn rhywun y mae delio gyda chyfieithu a chyfieithiadau’n rhan o’i waith ond nad yw’n gyfieithydd proffesiynol.

Bydd yr ymarferion yn canolbwyntio ar gywirdeb o ran yr iaith, cywirdeb o ran yr ystyr a’r ffeithiau, ar idiom naturiol ac arddull, ac ar synnwyr cyffredin. Bydd trafodaeth hefyd ar gysoni gwaith yn ogystal â’r cwestiwn beth yw arfer da.

Dyddiadau:

Canolfan Intec, Bangor.
Dydd Iau 10 Hydref 2024 0930-1630

Canolfan yr Urdd, Caerdydd.
Dydd Mawrth 15 Hydref 2024 0930-1630

Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth.
Dydd Mawrth 22 Hydref 2024 0930-1630


Pris: Aelodau (gan gynnwys Sefydliadau Cydnabyddedig a Darpar Aelodau) £100

Eraill: £130

Cyfieithu Creadigol

Tiwtor - Rhys Iorweth

Bydd y gweithdy diwrnod hwn yn trin a thrafod creadigrwydd wrth gyfieithu testunau cyffredin o ddydd i ddydd. Drwy gyfuniad o astudiaethau achos a thasgau ymarferol, byddwn ni’n edrych ar y canlynol:

 • Beth yn union ydy ystyr bod yn greadigol wrth gyfieithu?
 • Sut i osgoi syrthio i’r fagl o gyfieithu yn rhy llythrennol, yn enwedig pan fydd rhywun o dan bwysau amser wrth ei waith bob dydd?
 • Ym mha gyd-destunau y mae rhaff i fod yn greadigol, a faint o raff sydd? Sut mae penderfynu ar hynny?
 • Sut byddwn ni’n cyfathrebu â chwsmeriaid am hyn?
 • Mathau penodol o destunau sy’n gofyn am ymateb mwy creadigol na’r arfer
 • Amryw heriau wrth fod yn greadigol, gan gynnwys: safbwyntiau diwylliannol; penawdau ac is-benawdau; systemau mnemonig; mwyseiriau; deunydd i blant; enwau; dylunio a graffeg ... a mwy!

Mae Rhys Iorwerth yn gyfieithydd ar ei liwt ei hun ac mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad yn y maes. Mae hefyd yn fardd ac yn awdur sydd wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau, gyda sawl cyfieithiad ac addasiad yn eu plith.

Dydd Mawrth, 5 Tachwedd 2024 - Canolfan Intec, Bangor
Dydd Iau,   7 Tachwedd 2024 - Canolfan yr Urdd, Caerdydd

Pris:

£90.00 i Aelodau, (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, Sefydliadau Cydnabyddedig a’r Darpar Aelodau)

£125.00 i bawb arall

Bydd y gweithdy’n un diwrnod (9:30am-4:30pm), a'r pris i gynnwys cinio ysgafn a lluniaeth yn ystod y dydd.