Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Gweithdai

Un o amcanion y Gymdeithas yw sicrhau cyfleoedd i’w haelodau a chyfieithwyr eraill i wella, cynyddu a datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth.

Mae'r Gymdeithas, felly, yn trefnu gweithdai sy’n berthnasol i anghenion cyfieithwyr ar bob lefel o’u gyrfaoedd.Cynhelir y gweithdai hyn mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru er mwyn ei gwneud hi’n hwylus i gyfieithwyr lle bynnag y maen nhw’n gweithio ac yn byw i fynd iddyn nhw. Ystyrir fod y ddarpariaeth hon yn wasanaeth pwysig iawn a gaiff ei werthfawrogi’n gyffredinol. Rydym hefyd yn trefnu’r e-weithdy cyfieithu, sef hyfforddiant sy'n digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Ysgrifennu Cymraeg ar gyfer y we a’r cyfryngau cymdeithasol

Cyflwyniad i ysgrifennu Cymraeg clir, cryno a bachog ar gyfer y we a’r cyfryngau cymdeithasol.

Tiwtor: Dr Llion Jones

Dr Llion Jones yw Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. Mae ganddo dros dri degawd o brofiad dysgu yn y sector addysg uwch, yn cynnwys profiad helaeth o ddarparu cyrsiau proffesiynol ar sut i ddefnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun gwahanol gyfryngau.

BANGOR – Canolfan Bedwyr, Ffordd y Coleg. Dydd Mawrth 16 Ebrill 0930-1300
Darperir cyfrifiadur, ond mae croeso i chi ddod â gliniadur eich hunain.

CAERDYDD - Prifysgol Met Caerdydd, Campws Cyncoed  Dydd Iau 18 Ebrill 0930-1300
Darperir cyfrifiadur AppleMAC, ond mae croeso i chi ddod â gliniadur eich hunain.

Uchafswm 12 person.

Cost: Aelodau £100 (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a Darpar Aelodau)

Eraill £140

Cwrs Golygu a Gloywi Gwaith

Cwrs hanner diwrnod ar olygu a gloywi testun gan ganolbwyntio ar y gwallau cyffredin.

Y bwriad yw uwchraddio sgiliau rhai sy’n ysgrifennu a chyfieithu i’r Gymraeg.

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar wahanol reolau iaith a’r camgymeriadau sy’n digwydd amlaf.

Tiwtor: Rhiannon Ifans. Yn adnabyddus fel awdur Y Golygiadur mae Rhiannon wedi cyhoeddi sawl llyfr o farddoniaeth a rhyddiaith. Hi enillodd y Fedal Ryddiaith yn eisteddfod Conwy 2019 am ei nofel, Ingrid. Mae hi hefyd wedi ennill gwobr Tir na Nog mwy nag unwaith.

Anghenion: Bydd gofyn i bawb yrru darn, tua 100 gair, sydd wedi ei gyfieithu ganddynt ymlaen llaw. Byddwch yn cael mwy o fanylion ar ôl cofrestru.

Llun 13 Mai 2024 Bangor
Sesiwn bore = 09:30-13:00   LLAWN
Sesiwn pnawn = 14:00-17:30

Mercher 15 Mai 2024 Aberystwyth 1 sesiwn 09:30-13:00 LLAWN

Llun 20 Mai 2024 Cardiff
Sesiwn bore = 09:30-13:00   LLAWN
Sesiwn pnawn = 14:00-17:30

Os nad oes digon o alw ar gyfer dwy sesiwn ym Mangor neu Caerdydd byddwn yn eu cyfuno i wneud un sesiwn.

Cost: Aelodau £90 (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a Darpar Aelodau)

Eraill £125

Cyfieithu Deddfwriaethol

DROS TEAMS - 0930-1100 Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024 

Cyflwyniad cyffredinol i faes cyfieithu deddfwriaeth. Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

  • cael gwybodaeth am waith yr Uned Cyfieithu Deddfwriaeth yn Llywodraeth Cymru
  • dod i ddeall rhagor am nodweddion cyfieithu deddfwriaeth, y problemau cyffredin a’r adnoddau sydd ar gael i gynorthwyo’r cyfieithydd
  • cael cyfle i roi cynnig ar gyfres o dasgau a thrafod y materion sy’n codi

Tiwtor: Llinos Pierce Williams, Pennaeth yr Uned Cyfieithu Deddfwriaeth, y Gwasanaeth Cyfieithu, Llywodraeth Cymru

Pris:

Am ddim i Aelodau, (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y Sefydliadau Cydnabyddedig a’r Darpar Aelodau)

£20 i bawb arall

Terminoleg yng nghyd-destun gwaith cyfieithu

DROS TEAMS - 0930-1300 Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024

Cyflwyniad mewn dau hanner i faes rheoli terminoleg, yn enwedig rheoli terminoleg yng nghyd-destun gwaith cyfieithu.

Yn yr hanner cyntaf byddwn yn ateb cwestiynau fel “beth yw term?”, “beth yw’r gwahaniaeth rhwng term a gair?”, “beth yw’r gwahaniaeth rhwng termiadur a geiriadur?” a “beth yw safoni termau?”. Defnyddiwn yr atebion i’r cwestiynau hyn i egluro rhai o nodweddion TermCymru a thermiaduron eraill.

Yn dilyn egwyl bydd ail hanner y cyflwyniad yn edrych ar dechnegau ymchwilio i dermau a sut i benderfynu ar faterion terminolegol, eto yng nghyd-destun cyfieithu ac yng ngoleuni profiad Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Tiwtor: Geraint Williams, Arweinydd Terminoleg, Y Gwasanaeth Cyfieithu, Llywodraeth Cymru.

Pris:

Am ddim i Aelodau, (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y Sefydliadau Cydnabyddedig a’r Darpar Aelodau)

£20 i bawb arall

Sesiwn Flasu Cyfieithu ar y Pryd (CAP)

Cyfle i brofi sut beth yw cyfieithu ar y pryd gyda Lynwen Davies sy’n darlithio ar gwrs Cyfieithu ar y Pryd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mewn sesiwn ymarferol a rhyngweithiol, bydd Lynwen yn trafod ac yn arddangos yr hyn mae’n rhaid i Gyfieithydd ar y Pryd wneud a bydd cyfle i bawb roi cynnig arni mewn amgylchedd cefnogol.

Addas ar gyfer rhai sydd heb brofi CAP ond sy’n chwilfrydig am y grefft ac efallai’n awyddus i gymryd y cam cyntaf i’r maes.


Dyddiadau:

Caerdydd: Cofrestrfa, Prifysgol Cymru, Parc Cathays.

12 Medi 2024 09:30-1230

12 Medi 2024 1400-1700 – yn ddibynnol ar niferoedd, fe all y ddwy sesiwn cael eu cyfuno.

Bangor: Canolfan Intec, Parc Menai.

19 Medi 2024 09:30-1230

19 Medi 2024 1400-1700 – yn ddibynnol ar niferoedd, fe all y ddwy sesiwn cael eu cyfuno.


Pris: Aelodau (gan gynnwys Sefydliadau Cydnabyddedig a Darpar Aelodau) £45

Eraill: £65

Cymraeg Clir : Tiwtor - Siân Esmor

Cyflwyniad ymarferol i Gymraeg Clir, yn ateb cwestiynau fel ‘Beth ydy Cymraeg Clir?’, ‘Pam y dylen ni ei ddefnyddio yn ein gwaith?’, a ‘Sut mae gwneud hynny’n llwyddiannus wrth gyfieithu?’

Bydd y gweithdy diwrnod:

  • yn trafod prif egwyddorion Cymraeg Clir
  • yn rhoi cyfle i chi roi’r egwyddorion ar waith mewn cyfres o dasgau
  • yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd eisiau ysgrifennu’n fwy darllenadwy
  • yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi’n cyfieithu deunydd ar gyfer y cyhoedd.

Mae Siân Esmor yn hyfforddwr profiadol. Ar ôl treulio dros 12 mlynedd yng Nghanolfan Bedwyr yn diwtor sgiliau iaith, mae hi bellach yn diwtor, golygydd ac ymgynghorydd iaith llawrydd.

Dydd Mawrth, 10 Medi 2024 - Bryn Menai, Bangor
Dydd Mawrth, 17 Medi 2024 - Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth
Dydd Mawrth, 24 Medi 2024 - Canolfan yr Urdd, Caerdydd   LLAWN

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd pythefnos cyn eich dewis ddiwrnod.

Pris:
£120.00 i Aelodau, (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a’r Darpar Aelodau)

£160.00 i bawb arall

Bydd y gweithdy’n un diwrnod (9:30am-4:30pm), a'r pris i gynnwys cinio ysgafn a lluniaeth yn ystod y dydd.