Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Gweithdai

Un o amcanion y Gymdeithas yw sicrhau cyfleoedd i’w haelodau a chyfieithwyr eraill i wella, cynyddu a datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth.

Mae'r Gymdeithas, felly, yn trefnu gweithdai sy’n berthnasol i anghenion cyfieithwyr ar bob lefel o’u gyrfaoedd.Cynhelir y gweithdai hyn mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru er mwyn ei gwneud hi’n hwylus i gyfieithwyr lle bynnag y maen nhw’n gweithio ac yn byw i fynd iddyn nhw. Ystyrir fod y ddarpariaeth hon yn wasanaeth pwysig iawn a gaiff ei werthfawrogi’n gyffredinol. Rydym hefyd yn trefnu’r e-weithdy cyfieithu, sef hyfforddiant sy'n digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cwrs Golygu a Gloywi Gwaith

Cwrs hanner diwrnod ar olygu a gloywi testun gan ganolbwyntio ar y gwallau cyffredin.

Y bwriad yw uwchraddio sgiliau rhai sy’n ysgrifennu a chyfieithu i’r Gymraeg.

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar wahanol reolau iaith a’r camgymeriadau sy’n digwydd amlaf.

Tiwtor: Rhiannon Ifans. Yn adnabyddus fel awdur Y Golygiadur mae Rhiannon wedi cyhoeddi sawl llyfr o farddoniaeth a rhyddiaith. Hi enillodd y Fedal Ryddiaith yn eisteddfod Conwy 2019 am ei nofel, Ingrid. Mae hi hefyd wedi ennill gwobr Tir na Nog mwy nag unwaith.

Anghenion: Bydd gofyn i bawb yrru darn, tua 100 gair, sydd wedi ei gyfieithu ganddynt ymlaen llaw. Byddwch yn cael mwy o fanylion ar ôl cofrestru.

Llun 13 Mai 2024 Bangor
Sesiwn bore = 09:30-13:00
Sesiwn pnawn = 14:00-17:30

Mercher 15 Mai 2024 Aberystwyth 1 sesiwn 09:30-13:00 (oni bai fod digon o alw am 2)

Llun 20 Mai 2024 Cardiff
Sesiwn bore = 09:30-13:00   LLAWN
Sesiwn pnawn = 14:00-17:30

Os nad oes digon o alw ar gyfer dwy sesiwn ym Mangor neu Caerdydd byddwn yn eu cyfuno i wneud un sesiwn.

Cost: Aelodau £90 (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a Darpar Aelodau)

Eraill £125

Ysgrifennu Cymraeg ar gyfer y we a’r cyfryngau cymdeithasol

Cyflwyniad i ysgrifennu Cymraeg clir, cryno a bachog ar gyfer y we a’r cyfryngau cymdeithasol.

Tiwtor: Dr Llion Jones

Dr Llion Jones yw Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. Mae ganddo dros dri degawd o brofiad dysgu yn y sector addysg uwch, yn cynnwys profiad helaeth o ddarparu cyrsiau proffesiynol ar sut i ddefnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun gwahanol gyfryngau.

BANGOR – Canolfan Bedwyr, Ffordd y Coleg. Dydd Mawrth 16 Ebrill 0930-1300
Darperir cyfrifiadur, ond mae croeso i chi ddod â gliniadur eich hunain.

CAERDYDD - Prifysgol Met Caerdydd, Campws Cyncoed  Dydd Iau 18 Ebrill 0930-1300
Darperir cyfrifiadur AppleMAC, ond mae croeso i chi ddod â gliniadur eich hunain.

Uchafswm 12 person.

Cost: Aelodau £100 (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a Darpar Aelodau)

Eraill £140

Adolygu Gwaith Cyfieithwyr Llai Profiadol

Cyflwyniad ymarferol am sut i adolygu gwaith cyfieithwyr llai profiadol.

Yn ystod y gweithdy hwn, byddwn yn trin a thrafod:

  • prif egwyddorion adolygu gwaith
  • hanfodion cywiro a gwella
  • adolygu gwaith wrth ddefnyddio rhaglenni cof cyfieithu

Cewch y cyfle i roi’r egwyddorion a’r ystyriaethau hyn ar waith mewn cyfres o dasgau. Bydd y gweithdy hwn yn ddefnyddiol os ydych yn adolygu gwaith cyfieithwyr llai profiadol yn rhan o’ch gwaith bob dydd.

Mae Robin Hughes yn gyfieithydd profiadol ac yn Arweinydd Ansawdd a Datblygu yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Dydd Llun , 4 Mawrth 2024 - Canolfan Itec, Parc Menai, Bangor

Dydd Iau, 7 Mawrth 2024  - lleoliad i'w gadarnhau - Caerdydd

Pris: Aelodau £20  (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a Darpar Aelodau)

Pawb Arall: £25

Cymraeg Clir : Tiwtor - Siân Esmor

Cyflwyniad ymarferol i Gymraeg Clir, yn ateb cwestiynau fel ‘Beth ydy Cymraeg Clir?’, ‘Pam y dylen ni ei ddefnyddio yn ein gwaith?’, a ‘Sut mae gwneud hynny’n llwyddiannus wrth gyfieithu?’

Bydd y gweithdy diwrnod:

  • yn trafod prif egwyddorion Cymraeg Clir
  • yn rhoi cyfle i chi roi’r egwyddorion ar waith mewn cyfres o dasgau
  • yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd eisiau ysgrifennu’n fwy darllenadwy
  • yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi’n cyfieithu deunydd ar gyfer y cyhoedd.

Mae Siân Esmor yn hyfforddwr profiadol. Ar ôl treulio dros 12 mlynedd yng Nghanolfan Bedwyr yn diwtor sgiliau iaith, mae hi bellach yn diwtor, golygydd ac ymgynghorydd iaith llawrydd.

Dydd Mawrth, 20 Chwefror 2024 - Bryn Menai, Bangor LLAWN
Dydd Mawrth, 27 Chwefror 2024 - Canolfan yr Urdd, Caerdydd LLAWN
Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2024 - Canolfan Merched y Wawr, Aberystwyth LLAWN

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd pythefnos cyn eich dewis ddiwrnod.

Pris:
£120.00 i Aelodau, (yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a’r Darpar Aelodau)

£160.00 i bawb arall

Bydd y gweithdy’n un diwrnod (9:30am-4:30pm), a'r pris i gynnwys cinio ysgafn a lluniaeth yn ystod y dydd.