Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Terminoleg

Yn wahanol i eiriadur cyffredinol, mae geiriadur terminoleg yn rhestru termau, sef geiriau mwy arbenigol sy’n perthyn i faes penodol.

Mae'r termau yn y rhestrau hyn wedi cael eu trafod a’u dewis gan arbenigwyr yn eu pwnc.


Gwybodaeth gefndirol am derminoleg

A Practical Course in Terminology Processing

Juan C. Sager, Amsterdam, 1990

Micro and Minicomputer-based Terminology Databases in Europe

TermNet Report 1, K. Freigang, F. Mayer, K. Schmitz, Vienna, 1991

Terminology, LSP and Translation

Studies in Language Engineering in Honour of Juan C. Sager, Harold Somers (gol.), Amsterdam, 1996


Terminolegau Cymraeg

Mae Porth Termau, peiriant chwilio am dermau Cymraeg neu Saesneg ar-lein, erbyn hyn yn ymgorffori’r rhan fwyaf o’r rhestrau termau isod:

Canllawiau Terminoleg Anabledd

Anabledd Cymru, 1999

Creaduriaid Asgwrn-cefn: pysgod, amffibiaid, ymlusgiaid, adar a mamaliaid

Cymdeithas Edward Llwyd, 1994

Geiriadur Termau Archaeoleg

Gwasg Prifysgol Cymru, 1999

Geiriadur Termau Rheoli Coetiroedd

Prifysgol Bangor, 2005

Geiriadur Termau Seicoleg

Prifysgol Bangor, 2004

Geiriadur Termau’r Diwydiannau Creadigol

Canolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, 2008

Geiriadur Termau’r Gyfraith

Prifysgol Bangor, 2008

Geiriadur Terminoleg Trefniadaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru/ National Assembly of Wales Dictionary of Procedural Terms

Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Gwyfynod, Glöynnod Byw a Gweision Neidr

Cymdeithas Edward Llwyd, 2009

LHDTC+

Ffynonellau cyfeirio LHDTC+, Richard Crowe

Planhigion Blodeuol, Conwydd a Rhedyn

Cymdeithas Edward Llwyd, 2003

Termau Addysg y Cynulliad

Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 2000

Termau Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Asiantaeth yr Amgylchedd, 2002

Termau Bydwreigiaeth

Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth PC Bangor, 1999

Termau Cyllid y Cynulliad

Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 2000

Termau Deddfwriaeth Priffyrdd

Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 1998

Termau Gofal Iechyd Pobl Hŷn

Byrddau Iechyd Gogledd Cymru, 2005

Termau Gwaith a Gofal Cymdeithasol

CCETSW, 2000

Termau Gweinyddu Cyfiawnder

Rhwydwaith Cyfiawnder Cymru, 2011

Termau Hybu Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru, 2002

Termau Hybu Iechyd

Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru, 2000

Termau Nyrsio a Bydwreigiaeth

Prifysgol Cymru Bangor, 1997

Termau Therapi Galwedigaethol

Byrddau Iechyd Gogledd Cymru, 2007

Welsh and English Dictionary of Sporting & Recreational Terms

National Playing Fields Cymru

Y Termiadur – Termau wedi'u safoni

ACCAC, 2006


Terminolegau sefydliadol

Bydd rhai sefydliadau, yn enwedig efallai y rhai mawr, yn llunio eu terminoleg eu hunain, yn ogystal ag arddull y tŷ weithiau, er mwyn sicrhau cysondeb iaith rhwng dogfennau a deunyddiau’r sefydliad. Weithiau byddwch yn cael cais am gyfieithiad a’r cwsmer yn gofyn i chi ddefnyddio eu terminoleg hwy. Os nad yw hyn yn digwydd, beth am ofyn a oes un ar gael? Mae rhai cyfieithwyr hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth lunio terminolegau sefydliad neu gwmni yn y lle cyntaf.


Cysylltiadau

TermCymru

Os ydych yn chwilio am derm a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru ewch i wefan termcymru:
TermCymru

Terminoleg yr Undeb Ewropeaidd

Iate.europa

Welsh Termau Cymraeg

Grŵp trafod i gyfieithwyr drafod termau, ymadroddion neu frawddegau sydd ganddynt i'w cyfieithu.
Welsh-Termau-Cymraeg

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.