Ymaelodi > Arholiadau

Cynhelir yr arholiadau testun ar gyfer Aelodaeth Gyflawn ac Aelodaeth Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, ym misoedd Ebrill a Hydref.

Gallwch sefyll yr arholiadau mewn un o'n canolfannau arholi yn Aberystwyth, Caerdydd neu yng Nglynllifon (ger Caernarfon).

Arholiadau

Cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un o fewn un sesiwn ar ddiwrnod yr arholiad, sef:

PAPUR 1 – cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, yn y bore
PAPUR 2 – cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, yn y prynhawn

Ffioedd: £105 am sefyll un papur a £180 am sefyll y ddau
Ffioedd i aelodau: £90 am sefyll un papur a £150 am sefyll y ddau

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Canslo arholiadau 3 Hydref 2020

Yn anffodus, penderfynwyd diwedd mis Gorffennaf 2020 nad oedd dewis ond canslo’r Arholiadau Aelodaeth Testun a oedd i’w cynnal ar 3 Hydref 2020. Gwyddom y bydd hyn yn siom i lawer, ond oherwydd y rheoliadau sydd mewn grym ar hyn o bryd a’r ansicrwydd ynghylch y dyfodol, nid oeddem yn teimlo y byddai’n ddoeth i ni barhau â’n bwriad i’w cynnal serch llacio rhai o’r cyfyngiadau.

Ein bwriad a’n gobaith yn awr yw cynnal yr arholiadau yn ôl yr arfer yn 2021 yn y canolfannau arholi arferol – Aberystwyth, Caerdydd a Glynllifon – ac ar y dyddiadau arferol, sef ym mis Ebrill a dydd Sadwrn cyntaf mis Hydref.

Ni fydd cyhoeddiad pellach ynghylch Arholiadau Aelodaeth Testun 2021 tan fis Ionawr 2021.