Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Arholiadau Aelodaeth Testun

Cynhelir yr Arholiadau Aelodaeth Testun ar gyfer aelodaeth Gyflawn a Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, fel arfer, ym misoedd Ebrill a Hydref.

Mae’r canolfannau arholi yn Aberystwyth, Caerdydd a Glynllifon, ger Caernarfon.

Ar ddiwrnod yr arholiad cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un, fel a ganlyn:

PAPUR 1: cyfieithu i'r Gymraeg, a gaiff ei gynnal yn y bore (10:30am)
PAPUR 2: cyfieithu i'r Saesneg, a gaiff ei gynnal yn y prynhawn (1:45pm)


Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi.

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Arholiadau Aelodaeth Testun 14 Hydref 2023

Serch bod yr arholiadau wedi bod, bydd Llawlyfr Arholiadau Aelodaeth Testun Hydref 2023 yn parhau’n berthnasol i’r ymgeiswyr a safodd yr arholiadau hyn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd nesaf, sef: marcio’r sgriptiau arholiad, cyhoeddi’r canlyniadau, cael adroddiad unigol ar ymgais yn yr arholiad, ac apelio.

Bydd y llawlyfr hefyd yn ddefnyddiol i’r sawl sydd am sefyll arholiad y Gymdeithas yn y dyfodol gan ei fod yn rhoi darlun o’r drefn yn ei chyfanrwydd a’r gofynion.

Cynhelir yr arholiadau nesaf ar 20 Ebrill 2024. Bydd y cyfnod cofrestru ar agor 1 Chwefror 2024.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.