Ymaelodi > Arholiadau Aelodaeth Testun

Cynhelir yr arholiadau testun ar gyfer Aelodaeth Gyflawn ac Aelodaeth Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, ym misoedd Ebrill a Hydref, fel arfer.

Gallwch sefyll yr arholiadau mewn un o'n canolfannau arholi yn Aberystwyth, Caerdydd neu yng Nglynllifon (ger Caernarfon).

Arholiadau

Cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un o fewn un sesiwn ar ddiwrnod yr arholiad, sef:

PAPUR 1 – cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, a gaiff ei gynnal yn y bore
PAPUR 2 – cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, a gaiff ei gynnal yn y prynhawn

Ffioedd i aelodau: £90 am sefyll un papur a £150 am sefyll y ddau bapur.
Ffioedd i bawb arall: £105 am sefyll un papur a £180 am sefyll y ddau bapur.

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300
gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Arholiadau Aelodaeth Testun, Cyflawn - 9 Hydref 2021

Mae'r cyfnod mynegi diddordeb wedi cau ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw geisiadau pellach ar gyfer yr arholiadau hyn.

Arholiadau Aelodaeth Testun - 2022

Y cynllun arfaethedig ar gyfer 2022, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, yw cynnal yr Arholiadau Aelodaeth Testun yn unol â’r trefniadau arferol ym mis Ebrill (ond y caiff yr arholiadau Sylfaenol a Chyflawn eu cynnal ar Sadyrnau gwahanol i’w gilydd) ac ym mis Hydref.

Gwneir cyhoeddiad ynghylch Arholiadau Aelodaeth Testun 2022 ym mis Ionawr 2022.