Ymaelodi > Arholiadau Aelodaeth Testun

Cynhelir yr arholiadau testun ar gyfer Aelodaeth Gyflawn ac Aelodaeth Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, ym misoedd Ebrill a Hydref, fel arfer.

Gallwch sefyll yr arholiadau mewn un o'n canolfannau arholi yn Aberystwyth, Caerdydd neu yng Nglynllifon (ger Caernarfon).

Arholiadau

Cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un o fewn un sesiwn ar ddiwrnod yr arholiad, sef:

PAPUR 1 – cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, a gaiff ei gynnal yn y bore
PAPUR 2 – cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, a gaiff ei gynnal yn y prynhawn

Ffioedd i aelodau: £90 am sefyll un papur a £150 am sefyll y ddau bapur.
Ffioedd i bawb arall: £105 am sefyll un papur a £180 am sefyll y ddau bapur.

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300
gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Arholiadau Aelodaeth Testun 2022

Mae’r amrywiolyn diweddaraf wedi dod â phryder newydd i ni i gyd ac wedi gosod rhai cyfyngiadau arnom y gwelwn eu heffaith am ryw hyd eto. Mae hynny yn ei dro wedi bwrw’i gysgod dros ein cynlluniau i gynnal yr Arholiadau Aelodaeth Testun yn 2022.

Ein bwriad, os bydd amgylchiadau’n caniatáu, yw dychwelyd at y drefn arferol o gynnal yr Arholiadau Aelodaeth Testun ym misoedd Ebrill a Hydref ar y ddwy lefel, Cyflawn a Sylfaenol, ac yn y ddau gyfeiriad, i’r Gymraeg ac i’r Saesneg.

Yn achos arholiadau mis Ebrill, clustnodwyd 2 Ebrill 2022 ar gyfer cynnal yr arholiadau ar y lefel Sylfaenol a 30 Ebrill 2022 ar gyfer yr arholiadau ar y lefel Gyflawn.

Ond gan bod yr ansicrwydd yn parhau, fe fyddai’n annoeth cyhoeddi cynlluniau pendant ar gyfer arholiadau mis Ebrill ar hyn o bryd. Felly, bwriadwn wneud cyhoeddiad pellach ynghylch yr arholiadau hyn yn ystod yr wythnos yn dechrau 14 Chwefror 2022.

Yn y cyfamser, mae gweithgarwch hyfforddi a fydd o gymorth i ddarpar ymgeiswyr yr arholiadau wedi’i drefnu, sef y gweithdy newydd Paratoi at yr Arholiad Sylfaenol a’r e-weithdy cyfieithu bach ar y lefel Gyflawn lle bydd gofyn cyfieithu’r darn o dan yr un amgylchiadau â ‘gwaith cartref’ yr arholiad.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn lle gallwn gynnal yr Arholiadau Aelodaeth Testun fel arfer ac at groesawu aelodau newydd i rengoedd y Gymdeithas.