Ymaelodi > Arholiadau

Cynhelir yr arholiadau testun ar gyfer Aelodaeth Gyflawn ac Aelodaeth Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, ym misoedd Ebrill a Hydref.

Gallwch sefyll yr arholiadau mewn un o'n canolfannau arholi yn Aberystwyth, Caerdydd neu yng Nglynllifon (ger Caernarfon).

Arholiadau

Cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un o fewn un sesiwn ar ddiwrnod yr arholiad, sef:

PAPUR 1 – cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, yn y bore
PAPUR 2 – cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, yn y prynhawn

Ffioedd: £105 am sefyll un papur a £180 am sefyll y ddau
Ffioedd i aelodau: £90 am sefyll un papur a £150 am sefyll y ddau

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Arholiadau Aelodaeth Testun – 9 Hydref 2021

Dim ond yr Arholiadau Aelodaeth Testun ar y lefel Gyflawn a gaiff eu cynnal ar 9 Hydref 2021 yn y canolfannau arholi arferol.

Golyga hyn na fyddwn yn cynnig y cyfle i sefyll yr Arholiadau Aelodaeth Testun ar y lefel Sylfaenol y tro hwn. Sylweddolwn y bydd y penderfyniad hwn yn siom fawr i lawer iawn o ddarpar ymgeiswyr sydd yn awyddus i sefyll yr arholiadau hyn.

Amlinellir y trefniadau ar gyfer yr arholiadau hyn yn Llawlyfr Arholiadau 2021 (Cyflawn) a gaiff ei gyhoeddi ar 1 Medi 2021. O’r diwrnod hwnnw bydd gan ymgeiswyr tan ddydd Mercher, 22 Medi 2021, am 5pm, i fynegi diddordeb mewn sefyll yr arholiadau.

Gweler y datganiad llawn ynghylch hyn a’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer 2022.