Ymaelodi > Y Prawf Cyfieithu ar y Pryd (CAP)

Y Prawf Cyfieithu ar y Pryd (CAP)

Nod y Prawf CAP yw efelychu, orau y gellir, sefyllfa lle bydd gofyn cyfieithu ar y pryd fel y gellir asesu gallu ymgeiswyr i gyfieithu ar y pryd yn rhugl a llyfn a chyfleu neges y gwreiddiol yn gywir.

Cynhelir y Prawf CAP yn rhithwir trwy ddefnyddio Zoom, yn hytrach na defnyddio stiwdio sain broffesiynol fel y gwnaed o’r dechrau’n deg. Hoffem bwysleisio mai defnyddio’r platfform hwn fel dull o gynnal y Prawf CAP a wnawn, platfform sydd yn ddull mwy hwylus a diogel i ymgeiswyr ac a fydd yn gwneud y Prawf CAP yn fwy hygyrch nag erioed.

Wrth lwyddo bydd ymgeiswyr yn gymwys i ddod yn Aelodau CAP o’r Gymdeithas yn union yr un ffordd â’r 86 sydd wedi llwyddo ym Mhrawf CAP y Gymdeithas ers ei gynnal gyntaf yn 2005. Nid categori arall o aelodaeth CAP a gaiff ei gynnig wrth lwyddo yn y Prawf CAP a gynhelir drwy’r dull hwn.

Yn y Prawf CAP bydd gofyn i ymgeiswyr gyfieithu dau ddarn o natur wrthgyferbyniol, o ryw 10 munud yr un. Neilltuir hyd at 15 munud i ddarllen gwybodaeth am y ddau ddarn cyn dechrau cyfieithu. Chwaraeir y darnau prawf trwy Zoom. Caiff prawf pob ymgais ei recordio a chaiff y recordiad hwnnw ei anfon at ddau aelod o Gofrestr Aseswyr CAP y Gymdeithas i'w asesu.

Cyn sefyll y Prawf CAP byddai'n fuddiol i ymgeiswyr ddarllen yr adroddiadau cyffredinol a luniwyd yn dilyn y Profion CAP a fu.

Y Prawf CAP i'r Saesneg

Caiff y Prawf CAP i'r Saesneg ei gynnal ddydd Mawrth, 15 Mehefin 2021.

Y taliadau am sefyll y Prawf CAP yw:

- £140 i aelodau’r Gymdeithas, yn ogystal â’r Cwmnïau Cydnabyddedig, Sefydliadau Cydnabyddedig a Chyswllt, a Myfyrwyr Cyswllt.

- £170 i bawb arall.

Nid ychwanegir TAW at y taliadau hyn.

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd dydd Gwener, 28 Mai 2021.

  • Sylwer, ni chynhelir Prawf CAP i’r Gymraeg y tro hwn.