Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Y Prawf Cyfieithu ar y Pryd

Nod y Prawf CAP yw efelychu, orau y gellir, sefyllfa lle bydd gofyn cyfieithu ar y pryd fel y gellir asesu gallu ymgeiswyr i gyfieithu ar y pryd yn rhugl a llyfn a chyfleu neges y gwreiddiol yn gywir.

Cynhelir y Prawf CAP o bell trwy Zoom, gyda’r ochr dechnegol dan reolaeth CTV Sound Studios, Caerdydd.

Mae’r dull newydd hwn o gynnal y Prawf CAP wedi profi’n llwyddiant. Mae’n ddull hwylus a diogel i ymgeiswyr ac yn golygu bod y Prawf CAP yn fwy hygyrch nag erioed.

Yn y Prawf CAP bydd gofyn i ymgeiswyr gyfieithu dau ddarn o natur wrthgyferbyniol, o ryw 10 munud yr un. Neilltuir hyd at 15 munud i ddarllen gwybodaeth am y ddau ddarn cyn dechrau cyfieithu. Chwaraeir y darnau prawf trwy Zoom. Caiff prawf pob ymgais ei recordio a chaiff y recordiad hwnnw ei anfon at ddau aelod o Gofrestr Aseswyr CAP y Gymdeithas i'w asesu

Cyn sefyll y Prawf CAP byddai'n fuddiol i ymgeiswyr ddarllen yr adroddiadau cyffredinol a luniwyd yn dilyn y Profion CAP a fu.

Y Prawf CAP nesaf

Ein bwriad yw cynnal y Prawf CAP nesaf ar 6 Chwefror 2024. Bydd y wybodaeth i'w gael ar ein gwefan unwaith yr agorir y cyfnod cofrestru ym mis Rhagfyr 2023.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.