Ymaelodi

Mae gan y Gymdeithas dri chategori o aelodaeth i gyfieithwyr proffesiynol.

Dim ond drwy lwyddo yn un o arholiadau testun neu brawf cyfieithu ar y pryd y Gymdeithas y gellir dod yn aelod ohoni fel Aelod Cyflawn neu Aelod Sylfaenol wrth gyfieithu testun, neu’n Aelod Cyfieithu ar y Pryd.

Y tâl aelodaeth ar hyn o bryd yw £150 i'r holl aelodaeth, ac eithrio Aelodau Sylfaenol yn unig yn 3 blynedd cynta'u haelodaeth sy'n talu £140.

Aelodaeth Gyflawn - Cyfieithu Testun

Mae safon Aelodaeth Gyflawn yn cyfateb i aelodaeth gwbl broffesiynol lle nad oes ar y cyfieithydd angen unrhyw oruchwyliaeth. Disgwylir iddo fedru cyfieithu'n rhugl ac yn gywir, ysgrifennu mewn sawl arddull a chywair yn ôl yr angen a gallu ymdopi ag iaith haniaethol neu dechnegol. Disgwylir iddo hefyd feddu ar ddealltwriaeth glir o gefndir diwylliannol y ddwy iaith.

Ar ôl iddo gwblhau ac adolygu ei gyfieithiadau, ni ddylai fod angen eu diwygio na'u cywiro. Awgrymir i gyfieithydd sydd â thair blynedd o brofiad o gyfieithu'n amser-llawn, neu â phrofiad cyfatebol o gyfieithu'n rhan-amser, ymgeisio am Aelodaeth Gyflawn. Nid oes rhaid bod yn Aelod Sylfaenol cyn ymgeisio.


Aelodaeth Sylfaenol - Cyfieithu Testun

Dyma'r lefel broffesiynol sylfaenol i'r rhai sy'n gwneud gwaith cyfieithu mewn amrywiaeth o feysydd cyffredinol ac yn trafod meysydd mwy arbenigol o bryd i'w gilydd.

Disgwylir i'r safon gyfateb i waith cyfieithydd sydd ar ddechrau ei yrfa ac yn gweithio dan arolygiaeth cyfieithydd profiadol ers blwyddyn a rhagor. Disgwylir iddo fedru cyfieithu deunydd darllen cyffredinol yn weddol ddidrafferth. Dylai feddu ar ddealltwriaeth gyffredinol o gefndir diwylliannol y ddwy iaith.


Aelodaeth Cyfieithu ar y Pryd

Mae safon Aelodaeth Cyfieithu ar y Pryd yn cyfateb i safon aelodaeth gwbl broffesiynol lle gall yr aelod gyfieithu’n rhugl ac yn gywir o’r Gymraeg i’r Saesneg mewn sefyllfaoedd sy’n amrywio o’r tra ffurfiol i’r anffurfiol iawn. Disgwylir iddo feddu ar ddealltwriaeth glir o gefndir diwylliannol y ddwy iaith.

Argymhellwn y dylai ymgeiswyr feddu ar o leiaf 200 awr o brofiad cyfieithu ar y pryd cyn ystyried sefyll y Prawf CAP. Gallai cyfieithydd sy'n cyfieithu ar y pryd yn gyson gyrraedd y nifer hon o oriau o fewn ryw chwe mis. Mae'n debyg y cymer hi'n nes at flwyddyn i gyfieithydd nad yw'n cyfieithu ar y pryd yn amlach na dwywaith yr wythnos i gyrraedd y nifer hon o oriau.


Pwysigrwydd aelodaeth o’r Gymdeithas

Caiff aelodaeth o'r Gymdeithas ei chydnabod gan nifer cynyddol o gyrff a sefydliadau fel marc ansawdd o allu unigolyn i gyfieithu. Er nad yw aelodaeth o’r Gymdeithas yn gymhwyster fel y cyfryw, mae’n gydnabyddiaeth o broffesiynoldeb cyfieithydd ac yn nod i bob cyfieithydd.

Wrth benodi cyfieithwyr, mae llawer o sefydliadau yn nodi y dylai ymgeiswyr fod yn aelodau o'r Gymdeithas neu am weithio tuag at hynny. Yn yr un modd mae nifer fawr o gomisiynwyr cyfieithu yn ffafrio defnyddio cyfieithwyr sy’n aelodau o gorff proffesiynol fel Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.