Hyfforddiant > Yr Ymarfer CAP

Pwrpas yr Ymarfer CAP yw rhoi cyfle i chi gyfieithu dau ddarn o’r un hyd a safon ag a geir yn y Prawf CAP perthnasol a chael sylwadau ysgrifenedig ar eich cyfieithu gan diwtor sydd yn gyfieithydd ar y pryd profiadol ac yn un o blith aseswyr Prawf CAP y Gymdeithas.

Cynigir yr Ymarfer CAP yn y ddau gyfeiriad, i’r Saesneg ac i’r Gymraeg.

Cynhelir yr Ymarfer CAP o bell trwy Zoom, gyda’r ochr dechnegol dan reolaeth CTV Sound Studios, Caerdydd. Golyga hyn y cewch gyfle i ymgyfarwyddo ag amgylchiadau a threfniadau’r Prawf CAP ei hun.

Rydym yn annog ac yn cynghori cyfieithwyr ar y pryd sydd am sefyll y Prawf CAP i fanteisio ar y cyfle hwn yn gyntaf er mwyn paratoi’n drylwyr ar gyfer y Prawf CAP. Er y bydd gan gyfieithwyr ar y pryd brofiad o gyfieithu ar y pryd trwy Zoom ac mewn sefyllfoedd byw, mae amgylchiadau’r Prawf CAP yn wahanol i’r rhain. Wedi dweud hynny, does dim rheidrwydd arnoch i wneud yr Ymarfer CAP, ond gallai fod o fantais i chi er mwyn deall y gofynion technegol.

Ymysg y manteision eraill o wneud yr Ymarfer CAP:

- cewch gyfle i wrando arnoch chi’ch hun yn cyfieithu ar y pryd, peth prin wrth arfer y grefft, ac elfen werthfawr o’r hyfforddiant.

- bydd gennych well syniad o’ch cryfderau a’ch gwendidau fel cyfieithydd ar y pryd, ac wedi cael arweiniad i’r elfennau ar y grefft y gallwch eu gwella.

- gallwch benderfynu a ydych chi’n barod i sefyll Prawf CAP y Gymdeithas.

Dyddiad yr Ymarfer CAP

Ddydd Mawrth, 23 Tachwedd 2021

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd 12 Tachwedd 2021, cyn 12pm.

● Ni fyddwn yn cofrestru mwy nag 8 cyfieithydd ar y pryd ym mhob Ymarfer CAP. Fe’ch anogwn, felly, i gofrestru a thalu cyn gynted ag y gallwch, a pheidio â’i gadael hi tan y funud olaf, gan mai’r cyntaf i’r felin fydd hi wrth neilltuo llefydd yn yr Ymarfer CAP.

Bydd y taliadau am un Ymarfer CAP* yn:

- £120.00 i aelodau.

- £140.00 i bawb arall.

*Bydd gwneud Ymarfer CAP i’r Saesneg ac Ymarfer CAP i’r Gymraeg ar yr un diwrnod yn cyfrif fel gwneud dau Ymarfer CAP.