Hyfforddiant > Gweithdai

Gweithdai

Un o amcanion y Gymdeithas yw sicrhau cyfleoedd i’w haelodau a chyfieithwyr eraill i wella, cynyddu a datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Mae'r Gymdeithas, felly, yn trefnu gweithdai sy’n berthnasol i anghenion cyfieithwyr ar bob lefel o’u gyrfaoedd. Cynhelir y gweithdai hyn mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru er mwyn ei gwneud hi’n hwylus i gyfieithwyr lle bynnag y maen nhw’n gweithio ac yn byw i fynd iddyn nhw. Ystyrir fod y ddarpariaeth hon yn wasanaeth pwysig iawn a gaiff ei werthfawrogi’n gyffredinol.

Rydym hefyd yn trefnu’r e-weithdy cyfieithu, sef hyfforddiant sy'n digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Tudalen 1 o 1

  • 1

‘2 ... 5 ... 250’ - paratoi at yr arholiad Sylfaenol, cyfieithu i’r Gymraeg

Nod y cynllun hyfforddi ‘2 ... 5 ... 250’ fydd codi ymwybyddiaeth o’r gofynion a’r disgwyliadau wrth sefyll yr Arholiad Aelodaeth Testun ar y lefel Sylfaenol i’r Gymraeg. Bwriedir ‘2 ... 5 ... 250’ ar gyfer ymgeiswyr aflwyddiannus yr arholiad Sylfaenol i’r Gymraeg a chyfieithwyr proffesiynol ar ddechrau eu gyrfaoedd sy’n gweithio dan oruchwyliaeth mewn cwmni neu uned gyfieithu.

Y tiwtor fydd Eirlys Williams.

Bydd ‘2 ... 5 ... 250’ yn gyfuniad o aseiniadau y bydd yr hyfforddeion yn eu gwneud yn eu hamser eu hunain ac o fewn amserlen, a gweithdy wyneb-yn-wyneb i gael adborth a thrafodaeth ar yr aseiniadau. Bydd pob un yn cael adroddiad cryno ar ei gyfieithiadau hefyd.

Bydd ‘2 ... 5 ... 250’ yn digwydd dros gyfnod fis, gan ddechrau ar 3 Mehefin 2019. Bydd yn dilyn yr amserlen hon:

3-7 Mehefin 2019: cyfieithu darn 1

10-14 Mehefin 2019: cyfieithu darn 2

27 Mehefin 2019: gweithdy ½ diwrnod, 1:30-4:30pm, Plas Dolerw, Y Drenewydd

Rhaid cofrestru cyn 1pm ddydd Mercher, 22 Mai 2019.

Ffi - aelodau: £100
Ffi - pawb arall: £115