Hyfforddiant > Gweithdai

Gweithdai

Un o amcanion y Gymdeithas yw sicrhau cyfleoedd i’w haelodau a chyfieithwyr eraill i wella, cynyddu a datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Mae'r Gymdeithas, felly, yn trefnu gweithdai sy’n berthnasol i anghenion cyfieithwyr ar bob lefel o’u gyrfaoedd. Cynhelir y gweithdai hyn mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru er mwyn ei gwneud hi’n hwylus i gyfieithwyr lle bynnag y maen nhw’n gweithio ac yn byw i fynd iddyn nhw. Ystyrir fod y ddarpariaeth hon yn wasanaeth pwysig iawn a gaiff ei werthfawrogi’n gyffredinol.

Rydym hefyd yn trefnu’r e-weithdy cyfieithu, sef hyfforddiant sy'n digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Isod rhestrir ein gweithdai cyfredol, ynghyd â thaflen wybodaeth a ffurflen gofrestru ar gyfer pob un. Mae’r ddwy ddogfen yn cynnwys gwybodaeth ynghylch cofrestru a thalu am eich lle mewn gweithdy.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Craffu a Datrys

Tiwtor: Menna Wyn

Diwrnod o weithdy sy’n addas i gyfieithwyr ymhob cam o’u gyrfa. Bydd unrhyw un sydd eisiau cael cyfle i ystyried yr egwyddorion sydd ar waith wrth gyfieithu’n llwyddiannus yn elwa ohono.

Pwrpas y gweithdy yw gwella ansawdd craffu wrth gyfieithu, ac wrth olygu drafft cyntaf, sef codi ymwybyddiaeth o’r math o bethau y dylen ni fod yn effro iddyn nhw yn ystod y broses, megis yr her o gael yr union gystrawen sy’n cyfleu ystyr y gwreiddiol.

Ymhlith y materion dan sylw:

- deall y testun gwreiddiol, o ran ei ystyr a’i adeiladwaith

- ymwybyddiaeth o’r cyd-destun a’r modd y bydd y gynulleidfa’n darllen y cyfieithiad

- ystyried cystrawen y testun gwreiddiol a rhagweld anawsterau

- ystyried y ffordd orau o gyfleu ystyr y gwreiddiol yn Gymraeg, drwy ganolbwyntio ar elfennau penodol er mwyn osgoi amwysedd, cam-bwyslais ac anghywirdeb

Bydd y gweithdy’n gyfuniad o gyflwyniadau gan y tiwtor a thasgau ymarferol i’w gwneud mewn parau/grwpiau.

Cynhelir y gweithdy yn:

Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, 29-30 Ionawr 2019

Galeri, Caernarfon, 12 Chwefror 2019

Medrus, Prifysgol Aberystwyth, 19 Chwefror 2019

Ffi - aelodau: £90
Ffi - pawb arall: £105

Yr Ymarfer CAP, i’r Saesneg ac i’r Gymraeg

Cynigir yr Ymarfer CAP yn y ddau gyfeiriad, i’r Saesneg ac i’r Gymraeg.

Pwrpas yr Ymarfer CAP yw rhoi cyfle i chi gyfieithu dau ddarn o’r un hyd a safon ag a geir yn y Prawf CAP perthnasol a chael sylwadau ar eich cyfieithu gan diwtor sydd yn gyfieithydd ar y pryd profiadol ac yn un o blith aseswyr Prawf CAP y Gymdeithas. A barnu oddi wrth yr adborth gan sawl un sydd wedi gwneud yr Ymarfer CAP, mae gwrando arnoch chi’ch hun yn cyfieithu a thrafod eich gwaith yn elfennau gwerthfawr a pwysig iawn o’r hyfforddiant.

Wedi cymryd rhan yn yr Ymarfer CAP: - bydd gennych well syniad am leoliad, amgylchiadau, a gofynion Prawf CAP y Gymdeithas, sy’n wahanol i amodau arferol cyfieithu ar y pryd. - byddwch wedi cael cyfle i drafod eich cyfieithu ar y pryd gydag ymarferydd proffesiynol annibynnol a phrofiadol, peth na chaiff llawer o gyfieithwyr lawer o gyfle i’w wneud. - bydd gennych well syniad o’ch cryfderau a’ch gwendidau fel cyfieithydd ar y pryd, ac wedi cael arweiniad i’r elfennau ar y grefft y gallwch eu gwella.

Er nad oes yn rhaid i chi gymryd rhan yn yr Ymarfer CAP cyn sefyll y Prawf CAP, fe anogwn unrhyw gyfieithydd ar y pryd i fanteisio ar y cyfle hwn, yn enwedig wrth ystyried bod amodau’r Prawf CAP yn wahanol i amodau arferol cyfieithu ar y pryd.

Cynhelir yr Ymarfer CAP ddydd Iau, 24 Ionawr 2019, yn:

- Stiwdio Aran, Y Groeslon (ger Caernarfon)

- CTV Sound Studios, Caerdydd

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd dydd Iau, 17 Ionawr 2019, erbyn 1pm fan bellaf.

Ffi - aelodau: £80
Ffi - pawb arall: £90