Hyfforddiant > Gweithdai

Gweithdai

Un o amcanion y Gymdeithas yw sicrhau cyfleoedd i’w haelodau a chyfieithwyr eraill i wella, cynyddu a datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Mae'r Gymdeithas, felly, yn trefnu gweithdai sy’n berthnasol i anghenion cyfieithwyr ar bob lefel o’u gyrfaoedd. Cynhelir y gweithdai hyn mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru er mwyn ei gwneud hi’n hwylus i gyfieithwyr lle bynnag y maen nhw’n gweithio ac yn byw i fynd iddyn nhw. Ystyrir fod y ddarpariaeth hon yn wasanaeth pwysig iawn a gaiff ei werthfawrogi’n gyffredinol.

Rydym hefyd yn trefnu’r e-weithdy cyfieithu, sef hyfforddiant sy'n digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Yr Ymarfer CAP, i’r Saesneg ac i’r Gymraeg

Cynigir yr Ymarfer CAP yn y ddau gyfeiriad, i’r Saesneg ac i’r Gymraeg.

Pwrpas yr Ymarfer CAP yw rhoi cyfle i chi gyfieithu dau ddarn o’r un hyd a safon ag a geir yn y Prawf CAP perthnasol a chael sylwadau ysgrifenedig ar eich cyfieithu gan diwtor sydd yn gyfieithydd ar y pryd profiadol ac yn un o blith aseswyr Prawf CAP y Gymdeithas.

Cynhelir yr Ymarfer CAP yn y stiwdios lle cynhelir y Prawf CAP: Stiwdio Aran, y Groeslon (ger Caernarfon), a CTV Sound Studios, Caerdydd. Golyga hyn y cewch gyfle i ymgyfarwyddo â’r lleoliad.

Er nad oes yn rhaid i chi wneud yr Ymarfer CAP cyn sefyll y Prawf CAP, fe anogwn unrhyw gyfieithydd ar y pryd i fanteisio ar y cyfle hwn, yn enwedig wrth ystyried bod amgylchiadau’r Prawf CAP yn wahanol i amodau arferol cyfieithu ar y pryd.

Ymysg y manteision eraill o wneud yr Ymarfer CAP:

- cewch gyfle i wrando arnoch chi’ch hun yn cyfieithu ar y pryd, peth prin wrth gyfieithu ar y pryd, ac elfen werthfawr o’r hyfforddiant.

- bydd gennych well syniad o’ch cryfderau a’ch gwendidau fel cyfieithydd ar y pryd, ac wedi cael arweiniad i’r elfennau ar y grefft y gallwch eu gwella.

- gallwch benderfynu a ydych chi’n barod i sefyll Prawf CAP y Gymdeithas.

Cynigir y cyfle i wneud yr Ymarfer CAP ddwywaith ym mhob stiwdio:

Stiwdio Aran, Y Groeslon (ger Caernarfon):

Dydd Mercher, 2 Hydref 2019; a dydd Mercher, 20 Tachwedd 2019.

CTV Sound Studios, Caerdydd:

Dydd Iau, 3 Hydref 2019; a dydd Iau, 21 Tachwedd 2019.

Ymarfer CAP Hydref 2019: cofrestrwch cyn 1pm dydd Mawrth, 24 Medi 2019.

Ymarfer CAP Tachwedd 2019: cofrestrwch cyn 1pm dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019.

Bydd gwneud Ymarfer CAP i’r Saesneg ac Ymarfer CAP i’r Gymraeg ar yr un diwrnod yn cyfrif fel gwneud dau Ymarfer CAP.

Ffi - aelodau: £80
Ffi - pawb arall: £90