Hyfforddiant > Gweithdai

Gweithdai

Un o amcanion y Gymdeithas yw sicrhau cyfleoedd i’w haelodau a chyfieithwyr eraill i wella, cynyddu a datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Mae'r Gymdeithas, felly, yn trefnu gweithdai sy’n berthnasol i anghenion cyfieithwyr ar bob lefel o’u gyrfaoedd. Cynhelir y gweithdai hyn mewn gwahanol leoliadau ar hyd a lled Cymru er mwyn ei gwneud hi’n hwylus i gyfieithwyr lle bynnag y maen nhw’n gweithio ac yn byw i fynd iddyn nhw. Ystyrir fod y ddarpariaeth hon yn wasanaeth pwysig iawn a gaiff ei werthfawrogi’n gyffredinol.

Rydym hefyd yn trefnu’r e-weithdy cyfieithu, sef hyfforddiant sy'n digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig.

Tudalen 1 o 1

  • 1

18 Ionawr 2022

Cryfach gyda’n gilydd: rhannu adnoddau cyfieithu yng Nghymru

Gweithdy ar y cyd ag Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor*

Cyflwynir gan Stefano Ghazzali

Bwriad y gweithdy hwn yw cyflwyno’r project Cofion Cyfieithu Agored Cymraeg Cenedlaethol cyntaf ac annog cyrff cyhoeddus i gefnogi’r project arloesol hwn trwy rannu eu cofion cyfieithu.

Bydd y gweithdy yn cynnwys 2 sesiwn o awr yr un:

- sesiwn rhagarweiniol er mwyn cyflwyno’r project yn ei gyfanrwydd a’i werth i’r proffesiwn cyfieithu

- bydd yr ail un yn un ymarferol a fydd yn rhoi cyfarwyddyd manylach ynghylch sut y gellir cyfrannu at y project.

Bwriedir y gweithdy hwn ar gyfer penaethiaid unedau cyfieithu cyrff cyhoeddus a/neu gyfieithwyr sy’n gyfrifol am faterion technoleg eu hunedau.

* Mae’r gweithdy hwn yn rhan o’r project Cofion Cyfieithu Agored y mae Prifysgol Bangor wrthi’n ei wneud gyda chyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru. Ewch i wefan y project – https://cofion.techiaith.cymru – i gael gwybod rhagor.

Dyddiadau ac amseroedd y gweithdy

Bydd pob sesiwn yn awr o hyd, yn dechrau am 11am, a chaiff ei gynnal yn rhithwyr trwy Microsoft Teams.

Sesiwn 1: naill ai dydd Mawrth, 18 Ionawr 2022, neu ddydd Iau, 20 Ionawr 2022.

Sesiwn 2: dydd Mercher, 9 Chwefror 2022 / dydd Iau, 10 Chwefror 2022 / dydd Gwener, 11 Chwefror 2022.

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd dydd Gwener, 14 Ionawr 2022.

Mae’r gweithdy’n rhad ac am ddim. Rhaid llenwi ffurflen gofrestru.

22 Chwefror 2022

Paratoi at yr Arholiad Sylfaenol, cyfieithu i'r Gymraeg

Tiwtoriaid: Eirlys Williams a Lindsey Jones

Gweithdy ymarferol, yn rhithwir drwy Microsoft Teams, a fydd yn rhoi cyfle i ddarpar ymgeiswyr ymarfer a mireinio eu sgiliau cyfieithu a golygu mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar cyn sefyll yr arholiad.

Rhennir y gweithdy’n ddwy sesiwn o awr a hanner yr un ar ddau fore olynol. Bydd y sesiwn gyntaf yn rhoi pwyslais ar ymarfer sgiliau cyfieithu (Eirlys WIlliams fydd y tiwtor), a bydd yr ail sesiwn (dan arweiniad Lindsey Jones) yn canolbwyntio ar ymarfer sgiliau gwirio a golygu. Yn y ddwy sesiwn gall darpar ymgeiswyr hefyd elwa ar gynghorion cyffredinol a fydd yn werthfawr iddynt yn yr arholiad.

Ar ddiwedd y gweithdy, bydd gan ddarpar ymgeiswyr well syniad o ofynion a disgwyliadau arholiadau’r Gymdeithas ar y lefel Sylfaenol ac yn deall yn well yr hyn sydd ei angen arnynt i gyrraedd y safon ofynnol i lwyddo.

Ni fyddwn yn cofrestru mwy na 8 ymhob gweithdy. Fe’ch anogwn, felly, i gofrestru a thalu cyn gynted â bo modd, a pheidio â’i gadael hi tan y funud olaf. Y cyntaf i’r felin fydd hi wrth neilltuo llefydd yn y gweithdy hwn.

Dyddiadau ac amseroedd y gweithdy

• Dydd Mawrth a dydd Mercher, 22 a 23 Chwefror 2022, 10-11.30am

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd dydd Mercher, 16 Chwefror 2022, cyn 1.00pm.

• Dydd Mawrth a dydd Mercher, 8 a 9 Mawrth 2022, 10-11.30am

Y dyddiad olaf i gofrestru fydd dydd Mercher, 2 Mawrth 2022, cyn 1.00pm.


Ffi - aelodau: £45
Ffi - pawb arall: £55